email: jamison.hermann@gmail.com

cell: (860) 857-5434

linkedin: jamisonhermann

vimeo: jhermann